Pris selskapet riktig, skap suksess: Den ultimate guiden for å sette riktig pris for din bedrift

Hvordan priser jeg selskapet mitt når jeg skal hente investorkapital?

Som gründer, er det viktig å vite hva ditt oppstartsselskap er verdt når du skal forhandle med potensielle investorer. Det finnes ulike metoder for å beregne verdien av et tidligfaseselskap, og ingen av dem er perfekte eller endelige. Verdien av ditt selskap vil til syvende og sist avhenge av hva du og investorene blir enige om. Men det kan være nyttig å ha noen retningslinjer og verktøy for å komme frem til et rimelig estimat.

Denne artikkelen vil vi gi deg en guide til hvordan du kan sette en riktig pris for din bedrift uansett hvilken bransje eller sektor du opererer i. Vi vil vise deg hvilke forhold som må vurderes og inkluderes i din prissettingsprosess, slik at du sikrer få inn investorer på riktige premisser og er i stand til å utvikle selskapet ditt helt frem til en potensiell exit.

Det er viktig å gjøre en god jobb på forhånd før man går ut i investormarkedet. FOTO: Shutterstock
Det er viktig å gjøre en god jobb på forhånd før man går ut for å hente investorkapital. Vi gir deg guiden du kan følge for å slippe frustrasjon og fallgruver. FOTO: Illustrasjon

Hva er prissetting av selskap?

Prissetting av selskap er prosessen med å estimere hva en bedrift er verdt i markedet. Det finnes ulike metoder og modeller for å gjøre dette, men de bygger alle på noen grunnleggende prinsipper:

  1. En bedrift er verdt det noen er villig til å betale for den.
  2. En bedrifts verdi avhenger av dens fremtidige inntekter og kontantstrømmer.
  3. En bedrifts verdi påvirkes av risiko, vekstpotensial og konkurranseforhold.

Hvorfor er prising av oppstartsselskaper så krevende?

1. Usikkerhet rundt fremtidig inntjening:

Oppstartselskaper har vanligvis begrenset historisk finansiell informasjon, og det kan være utfordrende å forutsi og dokumentere fremtidig inntjening. Investorer kan derfor være skeptiske til å fastsette en pris basert på potensielle, men usikre, økonomiske resultater.

2. Manglende sammenlignbare data:

Oppstartselskaper er ofte unike og opererer i nisjemarkeder, noe som gjør det vanskelig å finne sammenlignbare selskaper for å fastsette en pris. Mangel på relevante referansepunkter gjør det vanskeligere å estimere verdien av oppstartselskapet og sammenligne det med andre selskaper.

3. Investors risikoaversjon:

Investorer som vurderer å investere i oppstartselskaper, står overfor høyere risiko sammenlignet med etablerte selskaper. Dette kan gjøre dem mer forsiktige med hensyn til prisingen og kan føre til at de krever en større eierandel eller høyere avkastning for å kompensere for risikoen.

4. Informasjonsasymmetri:

Informasjonsasymmetri oppstår når selskapet har mer informasjon om sitt eget potensial og prospekter enn investorene har. Dette kan føre til mistillit og usikkerhet blant investorene, som igjen kan påvirke prisingen og investeringsbeslutningene.

5. Kapitalmarkedssvingninger:

Markedsforhold kan påvirke prisingen av oppstartselskaper. En slik økonomisk nedgang opplevde markedet høsten 2022 og bidrar til at investorer er mer forsiktige med å investere i oppstartsselskaper og kreve lavere priser. Omvendt, i perioder med gunstige investeringsklima, kan oppstartsselskaper oppleve høyere priser og større interesse fra investorer.

Det er flere faktorer som gjør prising av oppstartsselskaper krevende. FOTO: Illustrasjonsbilde
Det er flere faktorer som gjør prising av oppstartsselskaper krevende. En viktig forutsetning for å lykkes, er å være kjent med egne kostnader og verdiskapning. FOTO: Illustrasjonsbilde

Slik går du frem for å finne en riktig prising av ditt selskap

Del 1: Forstå dine kostnader og verdiskaping

Før vi dykker ned i prissettingsstrategier, er det viktig å ha en klar forståelse av dine egne kostnader og verdiskaping. Ta en grundig gjennomgang av alle kostnadselementene i selskapet ditt, inkludert produksjonskostnader, markedsføringsutgifter, lønninger og overhead. Identifiser også de unike egenskapene ved produktene eller tjenestene dine som gir kundene verdi. Husk at størrelsen på markedet og hvor unik din løsning er, vil bidra til en høyere prising. Dette vil danne grunnlaget for å bestemme en passende pris.

Del 2: Utforsk prissettingsstrategier

Når du har kartlagt dine kostnader og verdiskaping, er det på tide å utforske ulike prissettingsstrategier. Her er noen viktige tilnærminger du kan vurdere:

a) Kostnadsbasert prissetting: Basert på dine kostnader, legger du til en påslagsprosent for å oppnå ønsket fortjeneste. Dette kan være en enkel og pålitelig metode, spesielt for selskaper med stabil produksjon og klare kostnadsdata.

b) Konkurrentbasert prissetting: Analyser priser som tilbys av konkurrentene dine. Du kan velge å prise deg på samme nivå for å være konkurransedyktig, eller differensiere deg ved å tilby merverdi som rettferdiggjør høyere priser.

c) Verdifokusert prissetting: Vurder hvor mye verdi kundene får fra produktene eller tjenestene dine. Hvis du tilbyr unike funksjoner eller løsninger som gir betydelige fordeler, kan du prise deg høyere basert på den opplevde verdien.

Del 3: Implementering og justering

Når du har valgt en prissettingsstrategi, er det viktig å implementere den riktig. Kommuniser tydelig og konsekvent prisene dine til kundene dine. Overvåk nøye reaksjonen fra markedet og vær forberedt på å foreta justeringer hvis nødvendig. Prissetting er en dynamisk prosess som krever konstant oppmerksomhet og tilpasning.

Del 4: Vurder fremtidige endringer

Endelig må du alltid være oppmerksom på fremtidige endringer som kan påvirke prissettingen din. Dette inkluderer faktorer som inflasjon, økonomiske trender, endringer i konkurransesituasjonen og kundenes preferanser

Å prise et oppstartsselskap er en utfordrende og viktig oppgave for gründere som ønsker å tiltrekke seg investorer. Prisingen bør reflektere selskapets potensial, markedsmuligheter, risiko og konkurransefortrinn.

Det finnes ingen fasit på hvordan man skal prise et oppstartsselskap, men det finnes noen retningslinjer og metoder som kan hjelpe. Det viktigste er å ha en god dialog med investoren og forstå hva vedkommende ser etter i et selskap. Prisingen er ikke bare et tall, men et uttrykk for verdien av selskapet og forholdet mellom gründer og investor. Prisingen kan også endre seg over tid, avhengig av selskapets utvikling og markedssituasjonen. Derfor bør gründere være fleksible og tilpasse seg etter hvert som de får mer erfaring og innsikt.

Prisingen er ikke en vitenskap, men mer et taktisk middel for å få den riktige investoren ombord og sikre at vedkommende får en god reise. Til slutt er det viktig å ha i bakhodet at prisen skal stå seg ved neste kapitalrunde, og jo lengere en kommer mer prises selskapet ut fra omsetning og til slutt resultat.

Spørsmål?

Har du spørsmål om hvordan du burde jobbe med prising av ditt oppstartsselskap?

Jeg hjelper deg gjerne!

Send en e-post til :
orjan.rolness@smartinnovationnorway.com

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!